پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه دوربین مداربسته
از تخفیف بیشتر
باخبر شوید !

پرفروش ترین ها


یونی ویو

IPC2122SR3-PF40-C

IPC2122SR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124SR3-DPF36

IPC2124SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122LR3-PF40-C

IPC2122LR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC322LR3-VSPF28-C

IPC322LR3-VSPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LR3-PF40

IPC2124LR3-PF40
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-04EP

NVR201-04EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324LR3-VSPF28

IPC324LR3-VSPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08E

NVR301-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324ER3-DVPF28

IPC324ER3-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR202-08E

NVR202-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X20

IPC6222ER-X20
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X30

IPC6222ER-X30
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08P8

NVR301-08P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-08E

NVR201-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC312SR-VPF28-C

IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2123LR3-PF28M-F

IPC2123LR3-PF28M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC314SR-DVPF28

IPC314SR-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3614SR3-DPF36

IPC3614SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-32S

NVR302-32S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04-P4

NVR301-04-P4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LR3-PF28M-D

IPC2124LR3-PF28M-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC323LR3-VSPF28-F

IPC323LR3-VSPF28-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD1143G0-I

DS-2CD1143G0-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۱۰۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۱۰۷,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۷,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08S

NVR301-08S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08B

NVR301-08B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود

جدیدترین ها


یونی ویو

IPC672LR-AX4DUPKC

IPC672LR-AX4DUPKC
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2322EBR5-DUPZ-C

IPC2322EBR5-DUPZ-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3534SR3-DVPZ-F

IPC3534SR3-DVPZ-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2324SBR5-DPZ-F

IPC2324SBR5-DPZ-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3232ER-DV-C

IPC3232ER-DV-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2322EBR5-DPZ28-C

IPC2322EBR5-DPZ28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC325SR3-DVPF28-F

IPC325SR3-DVPF28-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2125SR3-ADPF28M-F

IPC2125SR3-ADPF28M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2324LBR3-SPZ28-D

IPC2324LBR3-SPZ28-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2324LBR3-SP-D

IPC2324LBR3-SP-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3232LR3-VSPZ28-D

IPC3232LR3-VSPZ28-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
هایک ویژن

IPC3232LR3-VSP-D

IPC3232LR3-VSP-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2322LBR3-SPZ28-D

IPC2322LBR3-SPZ28-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2322LBR3-SP-D

IPC2322LBR3-SP-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3614SR3-DPF28M

IPC3614SR3-DPF28M
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324SR3-DVPF28-F

IPC324SR3-DVPF28-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124SR3-ADPF40M-F

IPC2124SR3-ADPF40M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124SR3-ADPF28M-F

IPC2124SR3-ADPF28M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC322SR3-VSF28W-D

IPC322SR3-VSF28W-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122SR3-F40W-D

IPC2122SR3-F40W-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
هایک ویژن

IPC322LR3-UVSPF28-F

IPC322LR3-UVSPF28-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC328LR3-DVSPF28-F

IPC328LR3-DVSPF28-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2128LR3-DPF40M-F

IPC2128LR3-DPF40M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC325LR3-VSPF28-D

IPC325LR3-VSPF28-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2125LR3-PF40M-D

IPC2125LR3-PF40M-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
بررسی هاردهای لیبل بنفش

بررسی هاردهای لیبل بنفش

ویژگی های فنی

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط قوت

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط ضعف

کمپانی وسترن دیجیتال در سال 1970 میلادی تأسیس و در زمینه محصولات شبکه و درایوهای ذخیره‌سازی شروع به کار کرد. این کمپانی که در زمینه تولید هارد دیسک یکی از پیشگامان و خلاقان این صنعت است، هارد دیسک‌های داخلی خود را در رنگ‌بندی‌های گوناگون و برای مصارف مختلف و متنوع طراحی و تولید می‌کند. در نمایشگاه IFSCE 2014 لندن این کمپانی سری جدید هارد دیسک‌های خود را با رنگ بنفش و کاربرد نظارتی معرفی کرد. هارد دیسک‌های سری بنفش وسترن دیجیتال برای ذخیره‌سازی تصاویر دوربین و مطابق با استانداردهای نظارت تصویری طراحی و تولید شده‌اند.